Boris Labbé: Postajanje-životinjom / Becoming-animal

Izložba „Postajanje-životinjom“ Borisa Labbéa koju u Galeriji ULUPUH za svoje 29. izdanje Animafest ekskluzivno predstavlja u sklopu tematske okosnice „Animirani film i likovne umjetnosti“ još je jedan prilog otkrivanja sjajnih Animafestovih autora čiji rad podjednako sretno živi dva života – onaj filmski i onaj galerijski, u smislu klasičnog likovnog djela. Iako smo Labbéa – prošlogodišnjeg dobitnika Animafestovog Grand Prixa – kao autora možda navikli smatrati prije svega filmskim stvaraocem, jer se dominantno izražava kroz medij filma, njegova iznimno zanimljiva i vrijedna umjetnička kreacija te sve ono što radi i čime se bavi u kreativnom procesu na kojem gradi svoj filmski opus, nedvojbeno zaslužuje kontekstualizaciju unutar galerijskog prostora. Pogled na radove poput grafičkih studija i crteža iz serije Rizom ili pak bravuroznih skica ugljenom i minuciozno produciranih grafičkih listova iz serije Pad, u konačnici Labbéa otkriva kao punokrvnog likovnog umjetnika.

„Postajanje-životinjom“ koncept je koji su 1980. definirali Gilles Deleuze i Félix Guattari u zajednički pisanom, danas već kultnom filozofskom djelu Tisuću platoa. Riječ je, naime, o terminu iskovanom u drugom nastavku trotomnog djela Kapitalizam i shizofrenija, a koje se smatra najznačajnijom političkom knjigom u kojoj je dvojac Deleuze-Guattari iznio svoje izvorno poimanje pluralizma. Spomenuti koncept „postajanja-životinjom“ koji Boris Labbé odabire kao problemsko-tematsku okosnicu svog umjetničkog rada, definira se u okviru mogućih transfiguracija ljudskog bića u životinju, ali ne u smislu simplificiranog pokušaja kopiranja životinjskog ponašanja, nego upravo suprotno – integriranja životinje unutar nas samih od molekularne razine, preko našeg ponašanja, misli i akcija, do konačno i samog umjetničkog izraza.

Preokupacija Borisa Labbéa u umjetničkom se smislu dakle gradi upravo oko mogućih transfiguracija termina „postajanja-životinjom“. Zahvaljujući specifičnom imaginariju koji Labbé razvija na tragu svojevrsnog stalno sverastućeg bestijarija vrhunac svoga kreativnog izraza doseže u mediju animacije, premda treba istaknuti kako se spomenuto „postajanje-životinjom“ i analogno „postajanje-biljkom“ i „postajanje-mineralom“ podjednako zanimljivo i snažno kao dominantna tema obrađuje i interpretira i unutar njegovih grafičkih predložaka, skica i crteža.

 

Rođen 1987. godine u Lannemezanu u Francuskoj, Boris Labbé umjetnik je i redatelj animiranog filma koji djeluje između Francuske i Španjolske. Njegova umjetnost dolazi u nekoliko formi: kratkometražni filmovi, audiovizualni koncerti i video instalacije. Od 2013. surađuje sa Sacrebleu Productions. Njegov kratki film “The Fall” prikazan je na posebnom programu 57. Tjedna kritike (57. Semaine de la Critique) na festivalu u Cannesu.

 

 

The exhibition Becoming-animal by Boris Labbé, exclusively presented at the ULUPUH Gallery by Animafest for its 29th edition as part of the theme Animation and Fine Arts, is yet another contribution to the discovery of Animafest’s amazing authors whose work lives two equally happy lives – on the screen and in the gallery, in the sense of a classic work of art. Although we are used to seeing Boris Labbé – last year’s Animafest Grand Prix winner – as an author primarily in the sense of a filmmaker, since film is his dominant expressive medium, his extremely interesting and valuable artistic work and all he does and focuses on in the creative process upon which he builds his cinematic opus, undoubtedly deserves to be contextualised in a gallery. A view on his pieces, such as graphic prints and drawings from the Rhizome series, or the brilliant and painstakingly produced graphic sheets from La Chute series, inevitably proves him to be a thoroughbred visual artist.

‘Becoming-animal’ is a concept defined in 1980 by Gilles Deleuze and Félix Guattari in their joint, today iconic, philosophical work A Thousand Plateaus. This term was created/coined in the second volume of the three-volume piece Capitalism and Schizophrenia, considered the most significant political book in which the Deleuze-Guattari duo expounded their original notion of pluralism. The said concept of ‘becoming-animal’, chosen by Boris Labbé as the focus of his artistic work, is defined around the possible transfigurations of a human being into an animal, but not in the sense of a simplified attempt at imitating animal behaviour, but quite the opposite – of integrating the animal within to the molecular level, through our behaviour, thoughts and actions and, finally, to the very artistic expression.

It is around the possible transfigurations of the term ‘becoming-animal’ that Boris Labbé’s preoccupation in the artistic sense if therefore constructed. Thanks to a specific imagery developed by Labbé along the line of an ever-growing bestiary, he achieves the culmination of his creative expression in the animation medium, although the mentioned ‘becoming-animal’ and the analogue ‘becoming-plant’ and ‘becoming-mineral’ are equally interestingly and powerfully examined and interpreted as a dominant focus in his graphics, sketches and prints as well.

 

Born in 1987 in Lannemezan, France, Boris Labbé is an artist and animation film director working between France and Spain. His art comes through several forms: short films, audiovisual concerts and video installations. He collaborates with Sacrebleu Productions since 2013. His short film The Fall was selected in special screenings at the 57th Semaine de la Critique, Cannes Festival.

 

 

Izložba se može razgledati od 4. do 8. lipnja između 10 i 20 sati. Ulaz je slobodan.

Realizacija izložbe: ULUPUH u partnerstvu sa Svjetskim festivalom animiranog filma – Animafest Zagreb 2019

Financijski pokrovitelji izložbe: Ministarstvo kulture RH