NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

 raspisuje:

NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U SEKCIJE:

Sekcija za arhitekturu
Sekcija za fotografiju
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije
Sekcija za produkt dizajn
Sekcija za kazališnu i filmsku umjetnost
Sekcija za keramiku, porculan i staklo
Sekcija za kiparstvo
Sekcija za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa
Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka
Sekcija za oblikovanje odijevanja
Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetnički nakit
Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela
Sekcija za tekstilno stvaralaštvo
Sekcija za vrtnu i pejzažnu arhitekturu
Studijska sekcija
Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo
Sekcija za multimediju i intermediju

 

Članom ULUPUH-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut ULUPUH-a i zadovoljava propisane kriterije za jednu od kategorija članstva: redovni član ili student-pripravnik. Od 8. studenog 2018. godine, naime, temeljem odluke Skupštine ULUPUH-a uz redovno članstvo ustanovljena je nova kategorija članstva u ULUPUH-u: kategorija studenta-pripravnika u ULUPUH-u.

 

Redovnim članom ULUPUH-a može postati svaki autor koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti i dizajna, uz posebne stručno-tehničke i opće uvjete koje propisuje svaka ULUPUH-ova sekcija posebno (vidjeti Kriterije za prijem). Redovnim članom udruge iznimno može postati i autor koji nije državljanin RH, ali je profesionalno vezan uz RH i svojim radom doprinosi razvoju primijenjenih umjetnosti i dizajna u Hrvatskoj.

 

Studentom-pripravnikom u ULUPUH-u može postati student visokoškolske ustanove (fakulteta, akademije) koja obrazuje za neko od područja koja udruga svojim djelovanjem pokriva (vidjeti sekcije ULUPUH-a). Uvjet za stjecanje statusa studenta-pripravnika je ispunjena online Pristupnica za studenta-pripravnika i dokaz o pohađanju odgovarajućeg studija (preslika indeksa ili potvrda referade studija ili akademije o pohađanju studija). Iznimno se za status studenta-pripravnika može prijaviti student druge visokoškolske ustanove no tada u Pristupnici treba navesti razloge zbog kojih se prijavljuje za članstvo u ULUPUH-u te priložiti fotografije 5 radova. Te prijave podliježu selekciji Umjetničkog savjeta ULUPUH-a.

 

Kandidati za redovno članstvo u ULUPUH-u dužni su pri kandidaturi ispuniti online Pristupnicu za redovno članstvo u udruzi ( https://form.jotform.co/ulupuh/pristupnica-za-redovno-clanstvo ) te uz prijavnicu dostaviti dokumentaciju o javnom umjetničkom djelovanju,  fotografije radova i ostale priloge koje propisuju pojedine ULUPUH-ove sekcije (vidjeti Kriterije za prijem). Svi se materijali dostavljaju u online obliku. Portfolio prijavljenih radova potrebno je poslati u pdf formatu, do veličine 50 MB. Radovi, izvorno nastali u digitalnom mediju (video, animirani film i sl) kandidati trebaju učitati na web (Youtube, Vimeo), s poveznicom putem koje im žiri može pristupiti online. Podaci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se ocjenjivati isključivo na temelju dostavljenih fotografija/videa radova i dokumentacije.

 

Kandidati za redovno članstvo participiraju u troškovima procedure prijema novih članova u ULUPUH,  u iznosu od 250,00 kn. Participacija se ne vraća. Participacija se uplaćuje putem uplatnice ili internet bankarstva, na žiro račun ULUPUH-a kod Privredne banke, broj HR6223400091100165353. Pod Uplatitelj treba upisati ime i prezime kandidata, pod svrhu uplate: „Troškovi procedure prijema novih članova“, pod Model: HR00, a pod Poziv na broj – datum uplate (bez razmaka i interpunkcija). Uplatu treba izvršiti najkasnije do 4. veljače 2022. te ispisanu potvrdu o istoj treba priložiti prijavi. Prijave bez potvrde o plaćenoj participaciji neće se razmatrati.

Online prijave će se zaprimati do 6. veljače do ponoći.  Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Upute i rokovi za prijavu dostupni su OVDJE.

Kriteriji za prijem dostupni su OVDJE.

 

Umjetnički savjeti ULUPUH-ovih sekcija razmatraju i ocjenjuju radove kandidata i svoje prijedloge upućuju na razmatranje Umjetničkom savjetu ULUPUH-a. Umjetnički savjet ULUPUH-a donosi odluku o prijemu ili odbijanju kandidata u članstvo ULUPUH-a, što potvrđuje Upravni odbor ULUPUH-a. Odluke se kandidatima ne obrazlažu. Kandidati koji nisu primljeni u članstvo mogu podnijeti žalbu na odluku jedino u slučaju ako smatraju da je povrijeđena procedura. Žalba se ne uzima u obzir ako se njome zadire u profesionalno mišljenje i kompetentnost rada Umjetničkog savjeta ULUPUH-a. Žalba se podnosi Upravnom odboru ULUPUH-a u roku 15 dana od dana primitka odluke. Upravni odbor će žalbu razmotriti na prvoj slijedećoj sjednici te odluku o istoj dostaviti kandidatu pismenim putem.

 

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (www.ulupuh.hr) strukovna je udruga koja kontinuirano djeluje od 1950. godine i danas broji više od 1500 članova iz cijele Hrvatske. ULUPUH okuplja autore iz svih područja likovnih umjetnosti koja imaju određenu primjenu (uporabnu vrijednost): kazalište i film (scenografija, kostimografija, oblikovanje svjetla), arhitektura, hortikultura, fotografija, karikatura, ilustracija, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo, industrijski dizajn, oblikovanje odijevanja, tekstilno stvaralaštvo, grafički dizajn i vizualne komunikacije, primijenjeno kiparstvo, oblikovanje plemenitih kovina, restauracija, umjetnost multimedije i intermedije i sl. U okviru ULUPUH-a djeluje i Studijska sekcija, čiji članovi su istaknuti likovni kritičari i teoretičari vizualnih umjetnosti te kustosi koji djeluju institucionalno ili samostalno (free-lance). Izložbeni dio aktivnosti udruge u najvećoj se mjeri odvija u dvije matične galerije udruženja, koje djeluju u središtu Zagreba: u Galeriji ULUPUH u Ilici 13 / 1.kat  (veći dio izložbenog programa) i u Galeriji Permanenta u Preradovićevoj 44/1 (manji dio programa). Tu se kroz godinu, unutar u prosjeku 20-tak izložbi, predstavljaju različite generacije autora, od studenata do doajena struke kojima se, u mjeri u kojoj to prostori galerija omogućuju, organiziraju sintezni retrospektivni pregledi životnog opusa ili bar njegova najreprezentativnijeg dijela. Veće projekte udruga realizira u partnerstvu s drugim galerijama i izložbenim prostorima u Zagrebu (Muzej Mimara, Lauba, Gliptoteka HAZU i dr.), kao i u drugim gradovima u Hrvatskoj i izvan nje. Među velike ULUPUH-ove projekte s najduljom tradicijom ubrajaju se ZGRAF – Međunarodna izložba grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, te Zagrebački salon, nacionalna smotra suvremene umjetnosti, svake tri godine posvećena primijenjenim umjetnostima i dizajnu.

 

Ciljevi ULUPUH-a su:

 • razvijanje i stimuliranje hrvatske primijenjene umjetnosti i dizajna;
 • unapređivanje i zaštita slobode likovnog stvaralaštva i primjereno valoriziranje hrvatske primijenjene umjetnosti i dizajna;
 • zaštita djela primijenjenih umjetnosti i dizajna i autorskih prava svojih članova;
 • osiguranje trajnog utjecaja u oblikovanju kulturne politike u Hrvatskoj;
 • zaštita profesionalnog digniteta i unaprjeđivanje položaja umjetničkih profesija i njihovih nositelja u Hrvatskom društvu
 • unapređenje suradnje s ostalim udruženjima umjetnika u Hrvatskoj i inozemstvu, a posebno zaštita slobode umjetničkog stvaranja, autorskih prava, zaštita moralnog i kreativnog integriteta umjetnika te socijalna zaštita umjetnika.

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi ULUPUH-a su:

 • sudjelovanje u pripremama zakonskih i drugih propisa značajnih za likovno stvaralaštvo primijenjenih umjetnosti i dizajna;
 • organiziranje javnih nastupa, izložbi i drugih projekata iz područja primijenjenih umjetnosti i dizajna;
 • organiziranje izdavačke, edukativne, izložbene i uslužne djelatnosti
 • poticanje međunarodnih likovnih aktivnosti u zemlji i nastupanja svojih članova u inozemstvu
 • osnivanje i dodjeljivanje nagrada kao poticaj likovnom stvaralaštvu i javnoj afirmaciji djela primijenjenih umjetnosti i dizajna
 • prikupljanje i sistematiziranje podataka o umjetničkom djelovanju članova.

 

Redovni članovi ULUPUH-a

Stupanjem u ULUPUH redovni članovi stječu:

 • pravo na porezne olakšice za autorska umjetnička djela u skladu sa Zakonom;
 • pravo na ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika);
 • pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi;
 • pravo predstavljanja na internetskim i FB stranicama ULUPUH-a;
 • pravo na izdavanje certifikata pri prodaji umjetničkih radova;
 • pravo na preporuke za mirovinske dodatke;
 • pravo na preporuke za dobivanje radnih prostora/ateljea ili rezidencijalnih programa;
 • člansku iskaznicu ULUPUH-a kojom se stječe pravo na besplatan ulaz u galerijske prostore u Hrvatskoj i inozemstvu (odluka u nadležnosti galerija).

Pored toga stječu prava i obaveze spram udruge:

 • aktivno sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
 • predlagati, birati i biti birani u tijela ULUPUH-a;
 • ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
 • štititi ugled ULUPUH-a;
 • čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze;
 • štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
 • djelovati u cilju promocije svoje profesije i ULUPUH-a
 • biti informirani o svim akcijama i djelovanjima ULUPUH-a;
 • redovito plaćati godišnju članarinu (250,00 kn);
 • sudjelovati u radu sekcija;
 • posjedovati člansku iskaznicu ULUPUH-a ili udruženja u koja je učlanjen ULUPUH;
 • redovito obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju.

 

Studenti-pripravnici u ULUPUH-u

Studenti-pripravnici u udruzi imaju prava i obaveze spram udruge kako slijedi:

 • sudjelovati u internim natječajima i/ili natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi;
 • sudjelovati u radu sekcija;
 • biti predstavljeni na Internet stranici ULUPUH-a imenom prezimenom i pripadajućim studijem, u kategoriji studenta-pripravnika u ULUPUH-u
 • biti informirani o aktivnostima ULUPUH-a;
 • obavještavati ULUPUH o svom umjetničkom djelovanju;
 • jednom godišnje Tajništvu ULUPUH-a dostaviti dokaz o studentskom statusu (presliku indeksa s redovno upisanom godinom ili potvrdu referade o studentskom statusu ili završenom preddiplomskom ili diplomskom studiju);
 • štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
 • djelovati u cilju promocije svoje struke i ULUPUH-a

Studenti-pripravnici ne plaćaju članarinu nego jednokratnu naknadu za administrativne troškove pristupanja udruzi i vođenje evidencije na Internet stranici ULUPUH-a. Naknada studenta-pripravnika iznosi 100,00 kn i potrebno ju je uplatiti unutar mjesec dana od datuma pristupanja udruzi.

Ovaj je natječaj dozvoljeno umnožavati ili proslijediti potencijalno zainteresiranim kandidatima za redovno članstvo, kao i studentima.

 

Za sva dodatna pitanja ili nedoumice oko pripreme materijala kandidati se mogu obratiti upitom na ulupuh@gmail.com