Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14.), Skupština Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, održana dana 15. rujna 2015. godine u Zagrebu, donijela je

S T A T U T
HRVATSKE UDRUGE LIKOVNIH UMJETNIKA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom, u skladu sa Zakonom, uređuje se:
• status
• naziv i sjedište
• djelatnost
• pečat i znak
• pravni položaj
• zastupanje i predstavljanje
• unutarnje ustrojstvo
• rješavanje sporova i sukoba interesa
• upravu
• poslovna tajna
• način učlanjenja
• ostala pitanja značajna za rad Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (u daljnjem tekstu: ULUPUH).

 

STATUS

Članak 2.

ULUPUH je započeo sa svojim radom još 1886. godine kao Društvo za umjetnost i obrt, da bi se 1950. godine registrirao kao samostalno Udruženje pod nazivom: Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, da bi se u skladu sa Zakonom o društvenim organizacijama preregistrirao pri Ministarstvu uprave i pravosuđa kao društvena organizacija.

 

NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST, PEČAT I ZNAK

Članak 3.

ULUPUH obavlja svoju djelatnost te posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:
HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI.
Skraćeni naziv glasi: ULUPUH.
ULUPUH djeluje na području Republike Hrvatske.
Naziv ULUPUH-a je istaknut na zgradi sjedišta ULUPUH-a u Zagrebu.

Članak 4.

Sjedište ULUPUH-a je u Zagrebu.

Članak 5.

O promjeni naziva i adrese sjedišta ULUPUH-a odlučuje Skupština, a na prijedlog Upravnog odbora ULUPUH-a.

Članak 6.

Ciljevi ULUPUH-a jesu:
• razvijanje i stimuliranje hrvatske primijenjene umjetnosti i dizajna;
• unapređivanje i zaštita slobode likovnog stvaralaštva i primjereno valoriziranje hrvatske primijenjene umjetnosti i dizajna;
• zaštita djela primijenjenih umjetnosti i dizajna i autorskih prava svojih članova;
• osiguranje trajnog utjecaja u oblikovanju kulturne politike u Hrvatskoj;
• zaštita profesionalnog digniteta i unaprjeđivanje položaja umjetničkih profesija i njihovih nositelja u Hrvatskom društvu
• unapređenje suradnje s ostalim udruženjima umjetnika u Hrvatskoj i inozemstvu, a posebno zaštita slobode umjetničkog stvaranja, autorskih prava, zaštita moralnog i kreativnog integriteta umjetnika te socijalna zaštita umjetnika.

Područje djelovanja ULUPUH-a je kultura i umjetnost.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi ULUPUH-a jesu:
• sudjelovanje u pripremama zakonskih i drugih propisa značajnih za likovno stvaralaštvo primijenjenih umjetnosti i dizajna;
• organiziranje javnih nastupa, izložbi i drugih projekata iz područja primijenjenih umjetnosti i dizajna;
• organiziranje izdavačke, edukativne, izložbene i uslužne djelatnosti;
• poticanje međunarodnih likovnih aktivnosti u zemlji i nastupanja svojih članova u inozemstvu;
• osnivanje i dodjeljivanje nagrada kao poticaj likovnom stvaralaštvu i javnoj afirmaciji djela primijenjenih umjetnosti i dizajna;
• prikupljanje i sistematiziranje podataka o umjetničkom djelovanju članova.

Odluku o promijeni djelatnosti ULUPUH-a donosi Skupština.

Članak 7.

ULUPUH posjeduje pečat. Pečat ULUPUH-a okruglog je oblika i promjera 3 cm. Uz obod je ispisan puni naziv te adresa sjedišta.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik ULUPUH-a, a drugi članovi i zaposlenici ULUPUH-a samo ako ih predsjednik ULUPUH-a ovlasti.
Vizualni identitet ULUPUH-a (znak, logotip) obavezno se primjenjuje u poslovanju i javnom djelovanju.

Članak 8.

Rad ULUPUH-a je javan.
Javnost rada ostvaruje se redovnim obavješćivanjem članova ULUPUH-a i šire javnosti o radu tijela ULUPUH-a.
Obavješćivanje članova (sekcija) o radu udruge (njezinih tijela) vrši se na jedan od slijedećih načina: objavom odluka putem medija, poštom ili e-poštom, objavom na internetskoj stranici Udruge ili na posebnim skupovima Udruge i Skupštinama Udruge.
Javnost se može isključiti sa sjednice tijela ULUPUH-a zbog zaštite osobnih podataka članova ULUPUH-a te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

 

PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ULUPUH-a

Članak 9.

ULUPUH je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske koji se vodi pri Gradaskom ureda za opću upravu Grada Zagreba te je nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija.

Članak 10.

ULUPUH posluje samostalno i u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun.
Imovinu ULUPUH-a tvore:
1. dotacija od državnog proračuna;
2. prihodi od članarine te dobrovoljnih prinosa i darova;
3. prihodi od nekretnina;
4. prihodi od naknada i drugih djelatnosti u skladu s posebnim propisima;
5. prihodi od donacija i zaklada;
6. ostali prihodi u skladu sa Zakonom o udrugama.
Sva ostvarena dobit koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva ULUPUH-a.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.
U slučaju prestanka rada ULUPUH-a, arhivska se građa predaje Državnom arhivu Republike Hrvatske.

Članak 11.

Za obveze preuzete u pravnom prometu ULUPUH odgovara svom svojom imovinom.

Članak 12.

ULUPUH ima svoj žiro-račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

Članak 13.

ULUPUH predstavlja i zastupa predsjednik. Upravni odbor ULUPUH-a može ovlastiti i druge osobe za zastupanje ULUPUH-a.
Predsjednik zastupa ULUPUH u zemlji i inozemstvu.

 

UNUTARNJE USTROJSTVO ULUPUH-a

Članak 14.

ULUPUH je jedinstvena udruga primijenjenih umjetnosti koja okuplja svoje članove u umjetničko-stručnim sekcijama:
Sekcija za arhitekturu;
Sekcija za fotografiju;
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije;
Sekcija za produkt dizajn;
Sekcija za kazališnu i filmsku umjetnost;
Sekcija za keramiku, porculan i staklo;
Sekcija za kiparstvo;
Sekcija za oblikovanje arhitektonsko urbanističkih maketa;
Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka;
Sekcija za oblikovanje odijevanja;
Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita;
Sekcija za restauratorska i oblikovno fonička djela;
Sekcija za tekstilno stvaralaštvo;
Sekcija za vrtnu i pejsažnu arhitekturu;
Studijska sekcija;
Sekcija za ilustraciju, strip, karikaturu, animirani film i primijenjeno slikarstvo;
Sekcija za multimediju i intermediju.

Članak 15.

Redovnim članom ULUPUH-a može postati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske ili stranac, koji je zainteresiran za rad u ULUPUH-u i koji prihvaća odredbe ovog Statuta, te udovoljava i ostalim uvjetima koji su propisani ovim Statutom.
Redovni članovi ULUPUH-a plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština, a na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 16.

Opći uvjeti za redovno članstvo u ULUPUH-u jesu:
– završen fakultet ili
– završena visoka škola ili viša škola odgovarajućeg smjera ili
– završena srednja škola likovnog usmjerenja i najmanje dvije godine javnog umjetničkog djelovanja ili
– za ostale kandidate najmanje pet godina javnog umjetničkog djelovanja.

Članak 17.

Kandidati za prijam u redovno članstvo ULUPUH-a dužni su podnijeti molbu s opširnom stručnom biografijom, dokumentaciju o javnom djelovanju, radove te ostale priloge propisane Pravilnikom o prijemu novih članova u ULUPUH.
Prijam novih redovnih članova vrši se najmanje jednom godišnje temeljem raspisanog natječaja.
Natječaj se objavljuje na jedan od načina predviđenih člankom 8. ovog Statuta.
Studentom- pripravnikom u ULUPUH-u može postati student visokoškolske ustanove (fakulteta, akademije) koja obrazuje za neko od područja koja udruga svojim djelovanjem pokriva (vidjeti sekcije ULUPUH-a). Studenti su prilikom prijave za članstvo u kategoriji studenta-pripravnika u udruzi dužni podnijeti molbu i dokaz o pohađanju odgovarajućeg studija na način kako je to propisano Pravilnikom o prijemu novih članova u ULUPUH. Prijave ne podliježu selekciji i mogu se podnijeti tijekom cijele godine. Iznimno se za status studenta-pripravnika može prijaviti student druge visokoškolske ustanove no tada uz prijavu treba navesti razloge zbog kojih se prijavljuje za članstvo u ULUPUH-u. Te prijave podliježu selekciji Umjetničkog savjeta ULUPUH-a.

Članak 18.

Umjetnički savjeti sekcija razmatraju i ocjenjuju radove kandidat te svoje prijedloge upućuju na razmatranje i odluku Umjetničkom savjetu ULUPUH-a.
Umjetnički savjet ULUPUH-a može odbiti kandidata kojeg je Umjetnički savjet sekcije predložio, ali nema pravo primiti kandidata kojeg Umjetnički savjet sekcije nije predložio. Umjetnički savjet ULUPUH-a odluku o prijamu ili odbijanju kandidata obrazlaže Upravnom odboru ULUPUH-a te je o istoj odluci dužan izvijestiti Skupštinu na prvom njenom zasjedanju. ULUPUH je dužan pripremiti grupnu izložbu onih kandidata koji su primljeni.

Članak 19.

Kandidati koji nisu primljeni, ako smatraju da je povrijeđena procedura prijama u redovno članstvo, mogu podnijeti žalbu na odluku Umjetničkog savjeta ULUPUH-a.
Žalba se predaje Upravnom odboru ULUPUH-a u roku od 15 dana od primitka odluke. Žalbu razmatra Upravni odbor ULUPUH-a na prvoj sljedećoj sjednici te odluku o istoj dostavlja kandidatu.

Članak 20.

Redovni članovi ULUPUH-a imaju pravo, obavezu i odgovornost:
• aktivno sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
• predlagati, birati i biti birani u tijela ULUPUH-a;
• ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
• štititi ugled ULUPUH-a;
• čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze;
• štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
• djelovati u cilju promocije svoje profesije i Udruženja
• biti informirani o svim akcijama i djelovanjima ULUPUH-a;
• redovito plaćati godišnju članarinu;
• sudjelovati u radu sekcija;
• posjedovati člansku iskaznicu ULUPUH-a ili udruženja u koja je učlanjen ULUPUH;
• redovito obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju.

Studenti-pripravnici u udruzi imaju prava i obaveze spram udruge kako slijedi:
• sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
• sudjelovati u internim natječajima;
• štititi ugled ULUPUH-a;
• štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
• djelovati u cilju promocije svoje profesije i Udruženja
• biti informirani o svim akcijama i djelovanjima ULUPUH-a;
• sudjelovati u radu sekcija;
• obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju.
Studenti-pripravnici ne plaćaju članarinu nego jednokratnu naknadu za administrativne troškove pristupanja udruzi i vođenje evidencije na stranici ULUPUH-a.

Članak 21.

Članovi ULUPUH-a su redovni i počasni te emeritusi i studenti-pripravnici:
Redovni član ULUPUH-a obavezan je plaćati godišnju članarinu do mirovine.
Ako član nakon umirovljenja ne plaća članarinu, od prava navedenih u članku 20. ovog Statuta, gubi prava da predlaže, bira i bude biran u tijelima ULUPUH-a.
Ako redovan član nije platio članarinu za prethodnu kalendarsku godinu, njegova prava miruju do podmirenja duga, dok je preuzete obveze dužan izvršavati.
Ako je redovan član koji ne plaća članarinu izabran u tijela ULUPUH-a, na zahtjev Upravnog odbora, sekcija je dužna, u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, delegirati novog člana na mjesto člana koji ne plaća članarinu.
Počasnim članom ULUPUH-a mogu postati sve domaće i strane, fizičke i pravne osobe na prijedlog sekcija, a potvrdom Upravnog odbora. Odluku o primanju počasnog člana donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Počasni članovi ne plaćaju članarinu i nemaju prava redovnih članova, no mogu pomagati, donirati i doprinositi ugledu Udruge.
Studenti-pripravnici su studenti koji pohađaju visokoškolske ustanove koje obrazuju za područja koja udruga svojim djelovanjem pokriva. Emeritusi su zaslužni članovi ULUPUH-a u mirovini ili s navršenih 65 godina života no i dalje aktivni u svom umjetničkom djelovanju, koji su svojim višegodišnjim radom i zalaganjem u udruzi oslobođeni plaćanja članarine. Kandidate za status emeritusa predlažu članovi upravnih tijela pojedine sekcije, a potvrđuje Umjetnički savjet i Upravni odbor ULUPUH-a.

Popis članova vodi se u elektronskom obliku i dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Popis članova vodi tajnik i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Članak 22.

Članstvo u ULUPUH-u prestaje
• istupanjem
• isključenjem

Svaki član ULUPUH-a (redovan i počasni) može istupiti iz ULUPUH-a bez navođenja razloga.
Svoju odluku o istupanju iz ULUPUH-a član je dužan dostaviti u pisanom obliku Upravnom odboru putem tajništva. Danom istupa smatra se dan kada je odluka o istupu zaprimljena u tajništvu ULUPUH-a.
Svakog člana se može isključiti iz članstva u ULUPUH-u ako krši odredbe Statuta ili ako svojim ponašanjem narušava ugled ULUPUH-a.
Ako član krši odredbe Statuta, postupak za isključenje i odluku o isključenju donosi Upravni odbor ULUPUH-a.
Ako član svojim ponašanjem narušava ugled ULUPUH-a, postupak za isključenje i odluku o isključenju donosi Časni sud.
Postupak za isključenje pred Upravnim odborom i Časnim sudom može pokrenuti svaki član ULUPUH-a na način da podnese pisani i obrazloženi zahtjev za isključenje određenog člana.
Odluka Upravnog odbora ili Časnog suda o isključenju mora biti u pisanom obliku s obrazloženjem, a predaje se osobno članu ili mu se dostavlja poštom – preporučeno.
Ako član ne primi odluku poslanu poštom dva puta uzastopce, odluka će biti objavljena na internetskoj stranici ULUPUH-a. U tom slučaju datumom primitka odluke smatrat će se datum kad je odluka objavljena na internet stranici.
Na objavljenoj odluci tajnik je dužan naznačiti datum kada je odluka objavljena.
Protiv odluke Upravnog odbora ili Časnog suda o isključenju može se, u roku od 15 dana od dana primitka odluke, podnijeti žalba Skupštini. Žalba se predaje u tajništvo ULUPUH-a, s napomenom „za Skupštinu“.
Odluka Skupštine je konačna.
Žalbe koje nisu uložene u roku odbacit će, kao nepravodobne, tijelo koje je donijelo odluku o isključenju
O odbačenim žalbama obavještava se Skupština.

 

RIJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 23.

Član Nadzornog Obora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja Udrugom.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa između članova ili tijela ULUPUH-a, Skupština imenuje Časni sud. Sastav, mandat i način odlučivanja Časnog suda definiran je člankom 37. Statuta ULUPUH-a. Časni sud u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe zakona o mirenju.
U slučaju postojanja spora između članova Udruge, koji otežava ili onemogućava njen rad, članovi u sporu u prvom se redu obvezuju svoj spor riješiti mirnim putem pred Časnim sudom Udruge. Strana nezadovoljna odlukom Časnog suda ima pravo žalbe Skupštini ULUPUH-a.
Odluka Skupštine ULUPUH-a je konačna.
Ako se spor vodi između člana i člana tijela Časnog suda, iz odlučivanja iz spora izuzima se član Časnog suda koji je u sporu.

Članak 24.

Sukob interesa postoji kada su privatni interesi članova u suprotnosti s interesom Udruge, a posebno kada privatni interes člana utječe, ili može utjecati, na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti u tijelu Udruge.
U ostvarivanju svojih članskih prava u Udruzi i uopće svojim djelovanjem u Udruzi, njeni članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa i ciljeva Udruge.
Član Udruge, koji se zatekne u sukobu interesa, dužan je o tome, bez odlaganja, izvijestiti Upravni obor ULUPUH-a i prestati obavljati radnje koje predstavljaju sukob interesa.

 

TIJELA UPRAVLJANJA ULUPUH-a

Članak 25.

Tijela ULUPUH-a jesu:
Skupština;
Upravni odbor;
Umjetnički savjet ULUPUH-a;
Nadzorni odbor;
Časni sud;
ULUPUH ima predsjednika i 2 potpredsjednika.

 

SKUPŠTINA ULUPUH-a

Članak 26.

Skupština je najviše tijelo uprave i odlučivanja ULUPUH-a.
Skupštinu tvore svi redovni članovi ULUPUH-a, dok pravo odlučivanja ima po pet izabranih članova – predstavnika pripadajućih sekcija, sukladno članku 35. ovog Statuta. Mandat predstavnicima sekcije traje dvije godine između dvije Izborne skupštine.

Članak 27.

Redovno zasjedanje Skupštine održava se najmanje jedanput godišnje na saziv Upravnog odbora, a Izborna skupština se održava svake druge godine. Upravni odbor prilikom saziva Skupštine dužan je 15 dana unaprijed obavijestiti članove ULUPUH-a o:
• danu, mjestu i vremenu održavanja Skupštine;
• prijedlogu dnevnog reda
na jedan od načina utvrđenih u članku 8. ovog Statuta.

Članak 28.

Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, skupštinom predsjedava jedan od Potpredsjednika, a u slučaju odsutstva Predsjednika i Potpredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuju zapisničar i ovjerovitelj/i, a koje je izabrala Skupština. Zapisnik se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 29.

Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina izabranih predstavnika sekcija. Ako na Skupštini ne prisustvuje dovoljan broj izabranih predstavnika s pravom glasa, Skupština se odgađa za dvadeset minuta, a nakon toga započinje s radom.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih izabranih predstavnika Sekcija.

Članak 30.

Skupština ULUPUH-a:
• utvrđuje i donosi Statut ULUPUH-a te dopune i izmjene Statuta;
• odlučuje o visini članarine;
• raspravlja i odlučuje o tome kako će se svrha ULUPUH-a što bolje postići;
• raspravlja o izvješćima ostalih tijela ULUPUH-a;
• bira članove Nadzornog odbora i Časnog suda (sukladno članku 40.);
• raspravlja i donosi odluke u drugom stupnju o žalbama protiv odluka koje su donijela ostala tijela ULUPUH-a, kad je to predviđeno odredbama Statuta;
• utvrđuje i donosi opće akte;
• utvrđuje i donosi godišnje i dugoročne programe rada po prijedlogu Upravnog odbora i Umjetničkog savjeta;
• usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
• usvaja godišnje financijsko izvješće;
• utvrđuje novčane planove po prijedlogu Upravnog odbora;
• odlučuje o statusnim promjenama, o prestanku rada i o ulaganjima imovine ULUPUH-a;
• potvrđuje financijsko poslovanje i upravljanje imovinom po prijedlogu Upravnog odbora;
• odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
• donosi odluke, zaključke, preporuke, smjernice, stajališta, prijedloge i mišljenja u svezi s ostvarenjem ciljeva ULUPUH-a;
• odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Članak 31.

Izvanredna Skupština ULUPUH-a saziva se u razdoblju između dviju godišnjih Skupština u slijedećim okolnostima:
• kada to odluči Upravni odbor ULUPUH-a
• kada to zahtijeva najmanje 1/3 redovnih članova ULUPUH-a
Upravni odbor dužan je sazvati izvanrednu Skupštinu u roku do 60 dana od dana primitka zahtjeva. Ako Upravni odbor ne udovolji zahtjevu u roku od 60 dana, izvanrednu Skupštinu saziva Nadzorni odbor.

Članak 32.

U slučaju isteka mandata tijelima ULUPUH-a, Skupštinu saziva zadnja osoba upisana u Registar udruga kao zadnji osoba ovlaštena za zastupanje Udruge, ili 1/3 članova posljednjeg saziva Upravnog odbora, ili 1/2 članova posljednjeg saziva Nadzornog obora ULUPUH-a.

 

UPRAVNI ODBOR ULUPUH-a

Članak 33.

Upravni odbor ULUPUH-a tvore izabrani predstavnici sekcija (iz svake aktivne sekcije po jedan predstavnik) sukladno članku 35. ovog Statuta.
Mandat Upravnog odbora traje dvije godine od dana kada ih je sekcija izabrala.
Prvu sjednicu Upravnog odbora u novom mandatu dužan je sazvati član, koji je prvi po abecednom redu prezimena, u roku od 15 dana od dana izbora.
Ukoliko netko od izabranih članova Upravnog odbora u tijeku trajanja mandata podnese ostavku, ne plaća članarinu, bude brisan iz članstva ULUPUH-a ili mu Upravni odbor izrazi nepovjerenje, na njegovo ispražnjeno mjesto sekcija mora imenovati novog člana na vrijeme do isteka mandata člana na čije je mjesto izabran, a član koji je prestao biti članom Upravnog odbora dužan je predati pismeno izvješće o svom dosadašnjem radu novom članu u roku od 30 dana od dana kada je prestao biti članom Upravnog odbora.
Ako sekcija, u roku od 30 dana od dana kada je njen predstavnik prestao biti član Upravnog odbora, ne izabere novog člana, smatrat će se da je sekcija u mirovanju sukladno članku 40. ovog Statuta.
Članovi Upravnog odbora odgovaraju za svoj rad Skupštini ULUPUH-a.

Članak 34.

Upravni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje deset puta godišnje.
Upravni odbor saziva predsjednik ULUPUH-a ili ga, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenjuje jedan od potpredsjednika.
Upravni odbor mora se sazvati na temelju zahtjeva 1/3 članova Upravnog odbora.
Upravni odbor punopravno odlučuje ukoliko je na sjednici prisutna natpolovična većina članova odnosno predstavnika aktivnih sekcija.
Odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova.
Upravni odbor ostvaruje svoje zadatke temeljem odluka Skupštine ULUPUH-a.
Na svoje sjednice, po potrebi, Upravni odbor poziva ostala tijela ULUPUH-a.
O tijeku rada na sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi poslovni tajnik.
Poslovni tajnik dužan je u roku od 6 dana zapisnik sa sjednice Upravnog odbora pohraniti u Tajništvo Udruge. Zapisnici Upravnog odbora dostupni su svim članovima Udruge. Zapisnici Upravnog odbora dostavljaju se u pisanom obliku članovima Upravnog odbora, uz poziv na sljedići sastanak Upravnog odbora. Zaključci Upravnog odbora objavljuju se na internetskoj stranici Udruge.
Upravni odbor:
• održava veze sa sekcijama te im pomaže u njihovoj djelatnosti i povezivanju, te donosi Pravilnik o radu sekcija;
• priprema, šalje na raspravu, razmatra i donosi pojedine Pravilnike i Poslovnike za obavljanje redovnih i izvanrednih djelatnosti u okviru svog poslovanja i djelovanja;
• izvršava odluke Skupštine;
• predlaže Skupštini program rada ULUPUH-a;
• razmatra novčana pitanja i zaključni račun te predlaže Skupštini donošenje novčanog plana i usvajanja zaključnog računa ULUPUH-a;
• razmatra i usvaja šestomjesečne obračune;
• donosi odluku o sazivanju sjednice redovne, izborne ili izvanredne Skupštine;
• podnosi Skupštini izvješće o svom radu i radu sekcija
• imenuje i razrješava dužnosti glavnog urednika i članove uredništva internetske stranice ULUPUH-a te biltena ULUPUH-a;
• imenuje i opoziva likvidatora Udruge;
• bira i postavlja ravnatelja, poslovnog tajnika i voditelja galerijskih djelatnosti na prijedlog Natječajne komisije;
• bira komisije te druga stalna i povremena radna tijela Upravnog odbora;
• utvrđuje način organiziranja rada Tajništva kao stručne službe;
• određuje koje se povrede radnih obveza smatraju težim povredama;
• zaključuje ugovore s djelatnicima stručnih službi ULUPUH-a;
• odlučuje o molbama, zahtjevima i žalbama u prvom stupnju;
• odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih u ULUPUH-u, o pokusnom radu, o suspenziji zaposlenih, o trajanju i korištenju godišnjih odmora, o plaćama zaposlenih, o radnom vremenu, o službenim putovanjima, o plaćanjima, o zakupu, o izricanju javne opomene i novčane kazne zaposlenim; izvršava i druge zadatke predviđene ovim Statutom.

U iznimnim situacijama, sjednice Upravnog odbora mogu se održati i elektroničkim putem. U tom slučaju odluke se donose natpolovičnom većinom zbroja glasova e-pošte i članova Upravnog odbora.

 

PREDSJEDNIK ULUPUH-a

Članak 35.

Predsjednika ULUPUH-a i dva potpredsjednika ULUPUH-a biraju članovi Upravnog odbora ULUPUH-a između sebe.
Njihov mandat traje dvije godine računajući od dana biranja Upravnog odbora.
Predsjednik provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora ULUPUH-a.
Predsjednik ULUPUH-a za svoj rad odgovara članovima Upravnog odbora i Skupštini ULUPUH-a.
Predsjednik je odgovoran za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini ULUPUH-a.
Za svoj rad predsjednik je odgovoran Upravnom odboru ULUPUH-a, Nadzornom odboru ULUPUH-a, i Skupštini ULUPUH-a.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće za svoj rad i rad Upravnog odbora ULUPUH-a.
Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika, ako je predsjednik spriječen u obavljanju svoje funkcije.
Predsjednik može ovlastiti pojedine zaposlenike ili redovne članove ULUPUH-a za obavljanje pojedinih zadaća iz svoje nadležnosti.
Ovlaštenje iz prethodnog stavka ovog članka mora biti dano u pisanoj formi s naznakom zadaće.
Predsjednik ili potpredsjednici mogu biti opozvani ako im 2/3 Upravnog odbora izglasa nepovjerenje ili ako Nadzorni odbor ustanovi nezakonito ili nesavjesno obavljanje dužnosti.
Odluku o opozivu donosi Upravni odbor natpolovičnom većinom prisutnih članova.
Po prestanku mandata predsjednik i potpredsjednici dužni su, u roku od 30 dana od dana prestanka mandata, nasljednike mandata uputiti u poslovanje ULUPUH-a pismenim izvješćem.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 36.

Nadzorni odbor:
• nadzire provođenje Statuta i općih akata;
• provođenje odluka Skupštine i ostalih tijela ULUPUH-a;
• nadzire materijalno i novčano poslovanje.
Nadzorni odbor ima pet članova.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština na prijedlog Sekcija (svaka aktivna sekcija predlaže 1 člana). Da bi Sekcija mogla predložiti neku osobu za člana Nadzornog odbora mora imati prethodnu pisanu suglasnost predloženog kandidata da je voljan biti članom Nadzornog odbora te da će dužnosti člana obnašati savjesno i sukladno Statutu.
Izabranim članovima Nadzornog odbora smatraju se 5 osoba, koje su dobile najveći broj glasova u Skupštini.
Predsjednik Nadzornog odbora je osoba koja je dobila najveći broj glasova između 5 izabranih.
Prvu sjednicu Nadzornog odbora u novom mandatu dužan je sazvati predsjednik Nadzornog odbora u roku od 30 dana od dana biranja.
Mandat Nadzornog odbora traje dvije godine od dana izbora na Skupštini.
Kod predaje mandata, stari članovi dužni su nasljednike mandata uputiti pisanim izvješćem u poslovanje u roku od 30 dana od dana prestanka mandata.
Nadzorni odbor može u svako doba pregledati poslovanje i dokumentaciju ULUPUH-a, no dužan je najmanje jednom godišnje, prije usvajanja završnog računa, pregledati novčano i materijalno poslovanje ULUPUH-a.
Nadzorni odbor može raditi i donositi valjane odluke ako su na sjednici prisutna najmanje 3 člana. Odluke se donose natpolovičnom većinom izabranih članova.
O svom radu izvještava Upravni odbor, a Skupštini podnosi izvještaj o poslovanju ULUPUH-a u proteklom mandatnom razdoblju.

 

ČASNI SUD ULUPUH-a

Članak 37.

Kandidate za Časni sud predlažu sekcije uz prethodnu pisanu suglasnost predloženih kandidata, a bira ih Skupština (sukladno članku 40.).
Časni sud ima pet članova koji između sebe biraju predsjednika suda.
Prvu sjednicu Časnog suda u novom mandatu dužan je sazvati član koji je prvi po abecednom redu prezimena, u roku od 15 dana od dana izbora.
Časni sud donosi odluke prema svom poslovniku, u skladu sa Statutom, a nadležan je za sve članove ULUPUH-a. Časni sud riješva sporove/sukobe interesa između članova, sekcija ili tijela upravljanja ULUPUH-a.
Časni sud može izreći slijedeće mjere:
• pismena opomena
• pismeni ukor
Časni sud donosi odluku o isključenju člana, koji svojim ponašanjem narušava ugled ULUPUH-a, iz članstva u ULUPUH-u.

Članak 38.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Upravni odbor ULUPUH-a na prvom satanku Upravnog odbora u novom sazivu. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja iz Registra udruga. O pravu na naknadu troškova likvidatora u slučaju likvidacije i o njihovom iznosu odlučuje Upravni odbor ULUPUH-a.

 

UMJETNIČKI SAVJET ULUPUH-a

Članak 39.

U okviru ULUPUH-a djeluje i Umjetnički savjet ULUPUH-a, koji se brine o kvaliteti umjetničkih djelatnosti, programima i kriterijima, a čine ga predsjednici umjetničkih savjeta sekcija s mandatom od dvije godine (sukladno članku 40.).
Članovi Umjetničkog savjeta biraju iz svog sastava predsjednika, koji saziva sjednice Umjetničkog savjeta ULUPUH-a prema potrebi, i dva potpredsjednika,
Ukoliko član dâ ostavku ili bude opozvan, na njegovo mjesto sekcija može imenovati novog člana.
Umjetnički savjet između ostalog:
• brine o kvaliteti umjetničke djelatnosti ULUPUH-a;
• utvrđuje programe i kriterije umjetničke djelatnosti ULUPUH-a;
• utvrđuje kriterije i bira radove autora za manifestacije značajne za ULUPUH;
• donosi odluku o prijemu ili odbijanju novih redovnih članova u ULUPUH prema članku 18. Statuta ULUPUH-a;
• predlaže Upravnom odboru svoje predstavnike u povremena ili stalna tijela koja djeluju u okvirima umjetničke problematike;
• predlaže Upravnom odboru dodjelu nagrada i priznanja ULUPUH-a;
• surađuje sa sekcijama u provedbi programa umjetničke djelatnosti;
• surađuje sa voditeljem galerijskih djelatnosti;
• obavlja ostale poslove u skladu s ovim Statutom i odlukama Upravnog odbora.
Odluka Umjetničkog savjeta ULUPUH-a je punovažna ukoliko istu usvoji natpolovična većina prisutnih članova.
Ukoliko član Umjetničkog savjeta predlaže vlastiti projekt za umjetničku djelatnost ULUPUH-a, dužan je napustiti prostorije održavanja sastanka u vrijeme diskusije i glasanja o njegovom projektu.
Članovi Umjetničkog savjeta ULUPUH-a za svoj rad odgovaraju sekcijama i Upravnom odboru ULUPUH-a.

 

SEKCIJE ULUPUH-a

Članak 40.

Sekcije, koje su temelj djelovanja ULUPUH-a, mogu se osnovati kad imaju najmanje osam redovnih članova.
Redovni članovi sekcije biraju između sebe predsjednika i potpredsjednika sekcije.
Redovni članovi sekcija, između izabranog predsjednika i potpredsjednika Sekcije, biraju svog predstavnika za Upravni odbor ULUPUH-a .
Redovni članovi sekcija biraju pet predstavnika za Skupštinu ULUPUH-a.
Sekcije imaju svoje Umjetničke savjete u koje biraju po tri člana, a koji biraju svog predsjednika, koji ih zastupa u Umjetničkom savjetu ULUPUH-a. U slučaju spriječenosti dolaska predsjednika Umjetničkog savjeta Sekcije na stanak Umjetničkog savjeta mogu ga zamijeniti, jedan od dva člana Umjetničkog savjeta Sekcije ili predsjednik, odnosno potrpredsjednik Sekcije.
Redovni članovi sekcija sačinjavaju listu izbornika za sva ostala tijela i komisije koja potvrđuje ili bira Skupština ULUPUH-a (jedan izbornik za svako tijelo ili komisiju).
Sekcije, prema potrebi, saziva predsjednik, odnosno, u njegovoj odsutnosti, potpredsjednik.
Po prestanku mandata biranih članova Sekcije isti su dužni slijedeće mandatare uputiti u rad pisanim putem u roku od 30 dana.
Sekcije mogu biti aktivne i pasivne. Sekcija je aktivna ako ima najmanje 8 članova.
Sekcija koja je osnovana, a nakon osnivanja joj je broj redovnih članova pao ispod 7 i takav ostao najmanje 12 mjeseci, postaje pasivna. Redovnim članovima pasivne sekcije je pravo biranja i mogućnost da budu birani u tijela ULUPUH-a u mirovanju dok broj redovnih članova sekcije ne bude najmanje 8.
Redovni članovi pasivne sekcije ipak mogu između sebe izabrati svoje predstavnike u tijela (komisije) ULUPUH-a. Ti predstavnici imaju pravo predlaganja i sudjelovanja u radu tijela ULUPUH-a, ali su bez prava glasa prilikom donošenja odluka, budući da samo aktivne sekcije tvore tijela (komisije) ULUPUH-a.
Primjer radi pojašnjenja: Ako su svih 16 sekcija aktivne tada npr. Upravni odbor ima 16 članova. Ako je 10 sekcija aktivno, a 6 sekcija pasivno tada Upravni odbor ima 10 članova.
U tom slučaju kvorum za rad Upravnog odbora je 6 članova.

Ako aktivna sekcija ne izabere predstavnika ili izabranom predstavniku prestane mandat u nekom od tijela ULUPUH-a (komisiji) iz bilo kojeg razloga, a sekcija u roku ne izabere novog predstavnika, sukladno odredbama ovog Statuta i drugim aktima udruge, takva sekcija, po isteku rokova utvrđenih ovim Statutom, dolazi u mirovanje i ostaje u mirovanju do isteka mandata članova tijela/komisije o kojoj je riječ.
U slučaju da aktivna sekcija izabere novog predstavnika nakon proteka roka, takav predstavnik ima pravo predlaganja i sudjelovanja u radu tijela o kojem je riječ, ali je bez prava glasa prilikom donošenja odluka.
Primjer radi pojašnjenja: Ako predstavnik jedne sekcije iz bilo kojeg razloga prestane biti član npr. Upravnog odbora, a sekcija, u roku od 30 dana od dana kada je njen predstavnik prestao biti članom Upravnog odbora, ne izabere novog člana, od 31. dana Upravni odbor ima jednog člana manje, odnosno, ako je do tada imao 16 članova, od 31. dana ima 15 članova i tako ostaje do isteka mandata izabranim članovima.

Odredbe ovog članka o aktivnim i pasivnim sekcijama ne odnose se na Skupštinu. I aktivna i pasivna sekcija u Skupštini ima 5 predstavnika, ali ako pasivna sekcija nema 5 redovna člana tada takva sekcija ima onoliko predstavnika u Skupštini koliko ima redovnih članova.

Članak 41.

ULUPUH može osnovati i svoju izdavačku djelatnost s osnovnim zadacima poticanja likovnog stvaralaštva.
Izdavačka djelatnost mora se odvijati u skladu sa Zakonom i ovim Statutom te ostalim općim aktima ULUPUH-a.
ULUPUH može izdavati bilten, novine ili drugo kao svoj informativni mjesečnik, ako to dopuštaju prihodi.

Članak 42.

Stručno-administrativno tehničke i novčano-računovodstvene poslove obavlja tajništvo kao stručna služba.
Radom stručnih službi rukovodi poslovni tajnik.
Poslovnog tajnika bira Upravni odbor na osnovu natječaja.
Natječaj se objavljuje na jedan od načina utvrđenih članom 8. ovog Statuta.
Osoba koja je kandidat za poslovnog tajnika mora ispunjavati uvjete propisane zakonom te uvjete koje odredi Upravni odbor ULUPUH-a.
Upravni odbor može poslovnog tajnika razriješiti dužnosti zbog teže povrede radne dužnosti.

Članak 43.

Od posebnog značaja za djelovanje ULUPUH-a su galerije.
Galerija ULUPUH-a je u Tkalčićevoj 14, a Galerija Permanenta u Preradovićevoj 44, obje u Zagrebu.
Način rada galerija određen je pravilnikom.
Za vođenje galerija odgovoran je voditelj galerijskih djelatnosti ULUPUH-a kojeg temeljem natječaja bira Upravni odbor ULUPUH-a.
Natječaj se objavljuje na jedan od načina utvrđenih članom 8. ovog Statuta.

 

POSLOVNA TAJNA

Članak 44.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju ULUPUH-a i štetilo njegovom poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu članova i zaposlenih.
Poslovnom tajnom smatra se ono što Upravni odbor ULUPUH-a odluči da je poslovna tajna.
Odluka se objavljuje na jedan od načina utvrđenih u članku 8. ovog Statuta.

 

RODNA NEUTRALNOST IZRAZA

Članak 45.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Statut donosi Skupština, a ostale akte donose tijela kako je to utvrđeno ovim Statutom.
Statut priprema i prijedlog izrađuje Upravni odbor, koji ga zatim dostavlja svim redovnim članovima na javnu raspravu.
Sve primjedbe se dostavljaju Upravnom odboru, koji ih objedinjuje te na temelju istih izrađuje prijedlog Statuta koji zatim dostavlja Skupštini na usvajanje.

Članak 47.

ULUPUH prestaje djelovati po sili Zakona te na temelju odluke sjednice Skupštine ULUPUH-a. Skupština donosi odluku o prestanku postojanja većinom glasova predstavnika Sekcija sa pravom glasa.
Odlukom o prestanku djelovanja ULUPUH-a Skupština odlučuje o imovini Udruge, a sukladno članku 53. Zakona o udrugama.

Članak 48.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske. Danom primjene ovog Statuta prestaje važnost Statuta ULUPUH-a donesenog dana 24. siječnja 2002. godine, 13. svibnja 2004. godine, 10. lipnja 2009. godine, 12. listopada 2010. godine i 6. studenog 2012. godine.
Ostali opći akti udruge stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a u izuzetnim i posebno opravdanim slučajevima danom objavljivanja.
Izmjene i dopune postojećih općih akata donose se po istom postupku i stupaju na snagu kao i sami opći akti.
Izvornik ovog Statuta je onaj tekst koji je donesen na Skupštini Udruge, koji je potpisan po predsjedniku te ovjeren pečatom Udruge i Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba.
Statut se čuva u tajništvu Udruge.

Predsjednica ULUPUH-a:
IVANA BAKAL

DOPUNE STATUTA ULUPUH-a:


Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17) i članka 30. Statuta izborna Skupština Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, održana 08. studenog 2018., donijela je

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ULUPUH-a

Članak 1.

U Statutu Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti od 15. rujna 2015., u članak 17. mijenja se i glasi:

Kandidati za prijam u redovno članstvo ULUPUH-a dužni su podnijeti molbu s opširnom stručnom biografijom, dokumentaciju o javnom djelovanju, radove te ostale priloge propisane Pravilnikom o prijemu novih članova u ULUPUH. Prijam novih redovnih članova vrši se najmanje jednom godišnje temeljem raspisanog natječaja. Natječaj se objavljuje na jedan od načina predviđenih člankom 8. ovog Statuta. Studentom – pripravnikom u ULUPUH-u može postati student visokoškolske ustanove (fakulteta, akademije) koja obrazuje za neko od područja koja udruga svojim djelovanjem pokriva (vidjeti sekcije ULUPUH-a). Studenti su prilikom prijave za članstvo u kategoriji studenta-pripravnika u udruzi dužni podnijeti molbu i dokaz o pohađanju odgovarajućeg studija na način kako je to propisano Pravilnikom o prijemu novih članova u ULUPUH. Prijave ne podliježu selekciji i mogu se podnijeti tijekom cijele godine. Iznimno se za status studenta-pripravnika može prijaviti student druge visokoškolske ustanove no tada uz prijavu treba navesti razloge zbog kojih se prijavljuje za članstvo u ULUPUH-u. Te prijave podliježu selekciji Umjetničkog savjeta ULUPUH-a.

Članak 2.

Članak 20. mijenja se i glasi:

Redovni članovi ULUPUH-a imaju pravo, obavezu i odgovornost:

 • aktivno sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
 • predlagati, birati i biti birani u tijela ULUPUH-a;
 • ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
 • štititi ugled ULUPUH-a;
 • čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze;
 • štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
 • djelovati u cilju promocije svoje profesije i Udruženja;
 • biti informirani o svim akcijama i djelovanjima ULUPUH-a;
 • redovito plaćati godišnju članarinu;
 • sudjelovati u radu sekcija;
 • posjedovati člansku iskaznicu ULUPUH-a ili udruženja u koja je učlanjen ULUPUH;
 • redovito obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju.

Studenti-pripravnici u udruzi imaju prava i obaveze spram udruge kako slijedi:

 • sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
 • sudjelovati u internim natječajima;
 • štititi ugled ULUPUH-a;
 • štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
 • djelovati u cilju promocije svoje profesije i Udruženja;
 • biti informirani o svim akcijama i djelovanjima ULUPUH-a;
 • sudjelovati u radu sekcija;
 • obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju.

Studenti-pripravnici ne plaćaju članarinu nego jednokratnu naknadu za administrativne troškove pristupanja udruzi i vođenje evidencije na stranici ULUPUH-a.

Članak 3.

Članak 21. mijenja se i glasi:

Članovi ULUPUH-a su redovni i počasni te emeritusi i studenti-pripravnici. Redovni član ULUPUH-a obavezan je plaćati godišnju članarinu do mirovine. Ako član nakon umirovljenja ne plaća članarinu, od prava navedenih u članku 20. ovog Statuta, gubi prava da predlaže, bira i bude biran u tijelima ULUPUH-a. Ako redovan član nije platio članarinu za prethodnu kalendarsku godinu, njegova prava miruju do podmirenja duga, dok je preuzete obveze dužan izvršavati. Ako je redovan član koji ne plaća članarinu izabran u tijela ULUPUH-a, na zahtjev Upravnog odbora, sekcija je dužna, u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, delegirati novog člana na mjesto člana koji ne plaća članarinu.
Počasnim članom ULUPUH-a mogu postati sve domaće i strane, fizičke i pravne osobe na prijedlog sekcija, a potvrdom Upravnog odbora. Odluku o primanju počasnog člana donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Počasni članovi ne plaćaju članarinu i nemaju prava redovnih članova, no mogu pomagati,
donirati i doprinositi ugledu Udruge.
Studenti-pripravnici su studenti koji pohađaju visokoškolske ustanove koje obrazuju za područja koja udruga svojim djelovanjem pokriva. Emeritusi su zaslužni članovi ULUPUH-a u mirovini ili s navršenih 65 godina života no i dalje aktivni u svom umjetničkom djelovanju, koji su svojim višegodišnjim radom i zalaganjem u udruzi oslobođeni plaćanja članarine.
Kandidate za status emeritusa predlažu članovi upravnih tijela pojedine sekcije, a potvrđuje Umjetnički savjet i Upravni odbor ULUPUH-a.

Popis članova vodi se u elektronskom obliku i dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Popis članova vodi tajnik i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama i Statuta stupa na snagu danom donošenja.

Za ULUPUH,
Ivana Bakal, predsjednica


Na temelju članka 13. Zakon o udrugama (,,Narodne novine" broj 74/17, 70/17 i 98/19) i članka 30. Statuta Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti od 15. rujna 2015. i 8. studenog 2018., Skupština Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti na sjednici održanoj 22. listopada 2020., donosi

ODLUKU O DOPUNI STATUTA HRVATSKE UDRUGE LIKOVNIH UMJETNIKA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI

Članak 1.

U Statutu Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti od 15. rujna 2015. i 8. studenog 2018. u članku 27. dodaju se stavci 2., 3., 4., 5., 6., i 7, koji glase: ,,Zasjedanje Skupštine u izvanrednim okolnostima: epidemije, pandemije, rata ili većih elementarnih nepogoda, može se sazvati na daljinu, putem sredstava elektroničke komunikacije ( e-pošte, konferencijskim vezama putem timske komunikacije, ili drugog oblika suvremene elektronske komunikacije ). Ukoliko se redovna, izborna ili izvanredna skupština saziva elektronskim putem, sazivaju se samo predstavnici sekcija sa pravom glasa. Odluke se donese natpolovičnom većinom glasova predstavnika sekcija, sukladno članku 29. Statuta ULUPUH-a. Svi glasovi poslani elektroničnim putem šalju se na službenu adresu udruge i pohranjuju se u Tajništvu ULUPUH-a. Glasovanje putem elektronske poste, ubrajaju se glasovi delegata pristigli unutar 48 sati od održavanja sjednice Skupštine elektronskim pute.
Ako na elektronski sazvanoj Skupštini ne stigne dovoljan broj izabranih predstavnika s pravom glasa ili ne stigne dovoljan broj elektronskih glasova, Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih izabranih predstavnika Sekcija ili natpolovičnom većinom elektronskih glasova pristiglih unutar 48 sati. Izvještaji za elektronsko glasovanje Skupštine sazvane elektronskim putem, na daljinu, šalju se 15 dana prije saziva Skupštine na daljinu. Glasovanje putem elektronske poste nije moguće kada se radi o odlukama Skupštine koji se odnose na opoziv tijela udruge, donošenje statuta udruge ili odluke o prestanku rada
udruge.”

Članak 2.

Ova odluka o dopuni Statuta Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 22. listopada 2020.

Za ULUPUH,
Ivana Bakal, predsjednica