15. izdanje praškog kvadrijenala – hrvatska studentska sekcija / PRAGUE QUADRENNIAL – STUDENT EXHIBITION CROATIA

Na petnaestome izdanju PRAŠKOGA KVADRIJENALA SCENOGRAFIJE I SCENSKOG PROSTORA (PQ 2023) koji se svečano otvara u srijedu 7. lipnja sudjelovat će i hrvatska studentska sekcija. Predstavit će se izložbom studenta kostimografije Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (TTF) i studenata scenografije Akademije za primijenjenu umjetnost Sveučilišta u Rijeci (APURI) pod naslovom Potresen, ali ne i slomljen (Shaken, but not broken) osmišljenom posebno za Praški kvadrijenale 2023. prema koncepciji usklađenoj s krovnom temom ovogodišnjeg kvadrijenala RARE koja je usredotočena na proučavanje specifičnih kulturnih, duhovnih i simboličkih vrijednosti, osobitosti i naslijeđa pojedinoga prostora. Studenti su autori svih kostima i rekvizite (TTF) te scenografije (APURI). Kustosice izložbe su Ivana Bakal i Martina Petranović, mentorica zagrebačkih studenata je Ivana Bakal u suradnji s Đurđicom Kocijančić, a riječkih Lara Badurina i Stefano Katunar. Izložbu u Pragu organizira ULUPUH u suradnji sa zagrebačkim i riječkim sveučilištem te uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Rijeke i SKC-a Sveučilišta u Rijeci. Ovo je već treće izdanje Praškoga kvadrijenala na kojem Hrvatska sudjeluje sa studentskom izložbom u suorganizaciji ULUPUH-a. Praški kvadrijenale scenografije i scenskog prostora otvoren je za publiku od 8. do 18. lipnja 2023.

Foto: Ivana Bakal

 

15. IZDANJE PRAŠKOG KVADRIJENALA

8. – 18. LIPANJ 2023.

IZLOŽBENI NASTUP HRVATSKIH STUDENATA

Potresen, ali ne i slomljen

 

Temeljena na potresima u Zagrebu 1880. i 2020. godine, studentska izložba istražuje jedinstveni duh, sjećanja i znanja fizički i simbolički ugrađena u grad i njegove stanovnike u pokušaju korištenja dizajna izložbe kao alata za vraćanje kolektivnih i osobnih iskustava natrag u (novi) život.

Izložba istražuje kulturološka znanja o prostoru, narative i sjećanja iza raznih javnih zgrada i mjesta te privatnih domova oštećenih u potresu i koristi ih kao inspiraciju ili polazište za oblikovanje kostima i scene te izložbe. Sadržaj, materijal, oblik, konstrukcija i drugi elementi dizajna odnose se na ili utjelovljuju individualna ili kolektivna sjećanja, povijesne, kulturne ili nacionalne identitete, lokalne ili urbane ideje, intimne i osobne, javne i kolektivne ideje o krajoliku grada, povijesti, ljudi, umjetnika. Dizajn razmatra, interpretira i isprepliće različite slojeve povijesti i različite aspekte suvremenog života, uključujući i intimni i javni smisao mjesta, te ima za cilj biti kulturno i društveno uključiv.

Foto: Ivana Bakal

Labirintsko oblikovanje izložbenog prostora u sinergiji i aktivnoj međuigri s elementima kostimografije nastoji uvući publiku u snovito, ispreplićući prošlost i sadašnjost, imerzivno iskustvo o gradu i njegovim stanovnicima. Različite razine, vizualne, slušne i taktilne, funkcioniraju zajedno kako bi ispričale priču o izazovnom događaju i iskustvu koje mijenja život zbog kojeg postajemo svjesniji prošlosti, cijenimo sadašnjost i nadamo se boljoj budućnosti.

Izložba računa i na suvremene materijale i na povijesne artefakte, ostatke preuzete s mjesta oštećenih u potresu ili ostavljene na ulicama tijekom procesa obnove oštećenih zgrada i prostora (odbačeni predmeti, odjeća…), kao i materijale za pakiranje koji se koriste za čuvanje i prijevoz umjetnina i osobnih predmeta. Računa i na reakciju elemenata dizajna izloženih prirodnim pojavama u otvorenom prostoru izložbe, odnosno utjecaj ili tragovi sunca, kiše i slično uzimaju se kao dio konceptualne pozadine i kreativnog procesa, otkrivajući i krhkost i trajnost prikazanih prostora i ispričanih priča.

Foto: Ivana Bakal

Kustosice: Ivana Bakal (Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb) i Martina Petranović (HAZU, Zagreb)

Mentorstvo i postav izložbe: Ivana Bakal, Đurđica Kocijančić (Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Lara Badurina, Stefano Katunar (Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci)

Studenti:

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za dizajn tekstila i odjeće, Kostimografija, diplomski studij, 2. godina:

Sara Bardić
Teodora Cerovac
Sofija Curić
Josip Đerek
Ema Marković-Imbrija
Ana Roko

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Poslijediplomski studij, 1. godina:

Lucija Agić

Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti, smjer: Dizajn za kazalište i film, diplomski studij primijenjenih umjetnosti, 1. godina:

Mia Naletina
Mateja Ozmec
Bea Repanić Žerjav
Ana Slivonja

Performans izvodi Ana Roko.

Organizator: ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Partneri: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

Izložba je realizirana uz financijsku potporu  Ministarstva kulture i medija RH, Grada Rijeke i SKC-a Sveučilišta u Rijeci.

 

Fotografije i video: Ivana Bakal


 

15TH EDITION OF PRAGUE QUADRENNIAL

8-18 JUNE 2023

STUDENT EXHIBITION CROATIA

Shaken, But Not Broken

Grounded in the 1880 and 2020 earthquakes in Zagreb, the Student Exhibition explores the unique spirit, memories, and knowledge physically and symbolically embedded in the city and its inhabitants in an attempt to use performance design as a tool for bringing the collective and personal experiences back to (new) life.

The performance design explores the cultural knowledge of the space, the narratives and memories behind various public buildings and venues and private homes damaged in the earthquake and uses them as inspiration or starting point for performance design. The content, material, shape, construction, and other elements of design refer to or epitomise individual or collective memories, historical, cultural or national identities, local or urban ideas, intimate and personal, public and collective ideas of the city’s landscape, history, people, artists. The design considers, interprets and intertwines various layers of history and various aspect of contemporary life, including both intimate and public sense of the place, and aims at being both culturally and socially inclusive.

The labyrinthic design of the exhibition space in the synergy and active interplay with the elements of costume design attempts to engage the audience into a dreamlike, back and forth, past and present, immersive experience about the city and its inhabitants. Various levels, visual, auditory, and tactile, work together to tell the story of a challenging event and life changing experience that makes one more aware of the past, appreciative of the present, and hopeful about the future.

The performance design includes both modern materials and historic artefacts, leftovers taken form the places damaged in the earthquake or abandoned on the streets during the process of rebuilding the damaged buildings and spaces (discarded objects, clothes…), even packaging material used for safekeeping and transporting the artworks and personal items. It encompasses the reaction of design elements exposed to the natural elements in the open space, i.e., the influence or traces of the sun, the rain and the like are taken as a part of the conceptual background and creative process, revealing both frailty and durability of the spaces shown and the stories told.

Curators:

Ivana Bakal (Faculty of Textile Technology, Zagreb) and Martina Petranović (Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb)

Mentoring and Exhibition Layout:

Ivana Bakal, Đurđica Kocijančić (Faculty of Textile Technology, University of Zagreb), Lara Badurina, Stefano Katunar (Academy of Applied Arts, University of Rijeka)

Students:

University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, Department of Textile and Clothing Design, Costume Design, Graduate Course, 2nd Year:

Sara Bardić

Teodora Cerovac

Sofija Curić

Josip Đerek

Ema Marković-Imbrija

Ana Roko

 

University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, Post Graduate Course, 1st year:

Lucija Agić

 

University of Rijeka, Academy of Applied Arts, Orientation: Design for Theatre and Film, Graduate Study of Applied Arts, 1st Year:

Mia Naletina

Mateja Ozmec

Bea Repanić Žerjav

Ana Slivonja

The performance is performed by Ana Roko.

Organizer:

ULUPUH – Croatian Association of Artist of Applied Arts

Partners:

Faculty of Textile Technology, University of Zagreb

Academy of Applied Arts, University of  Rijeka

The exhibition is realized with the financial support of the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, the City of Rijeka and the Student Cultural Center of the University of Rijeka.

Cover photo and photos in text: Ivana Bakal

You can download the exhibition catalog here.