Natječaj za prijem novih članova u ULUPUH

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti raspisuje:

NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U SEKCIJE:

Sekcija za arhitekturu
Sekcija za fotografiju
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije
Sekcija za produkt dizajn
Sekcija za kazališnu i filmsku umjetnost
Sekcija za keramiku, porculan i staklo
Sekcija za kiparstvo
Sekcija za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa
Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka
Sekcija za oblikovanje odijevanja
Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita
Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela
Sekcija za tekstilno stvaralaštvo
Sekcija za vrtnu i pejzažnu arhitekturu
Studijska sekcija
Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo
Sekcija za multimediju i intermediju

 

ROK ZA PRIJAVU 1. RUJNA 2023. DO 16 SATI.


Članom ULUPUH-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut ULUPUH-a i zadovoljava propisane kriterije za jednu od kategorija članstva: redovni član ili student-pripravnik. Od 8. studenog 2018. godine, naime, temeljem odluke Skupštine ULUPUH-a uz redovno članstvo ustanovljena je nova kategorija članstva u ULUPUH-u: kategorija studenta-pripravnika u ULUPUH-u.

 

Redovnim članom ULUPUH-a može postati svaki autor koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti i dizajna, uz posebne stručno-tehničke i opće uvjete koje propisuje svaka ULUPUH-ova sekcija posebno (vidjeti Kriterije za prijem). Redovnim članom udruge iznimno može postati i autor koji nije državljanin RH, ali je profesionalno vezan uz RH i svojim radom doprinosi razvoju primijenjenih umjetnosti i dizajna u Hrvatskoj.

 

Studentom-pripravnikom u ULUPUH-u može postati student visokoškolske ustanove (fakulteta, akademije) koja obrazuje za neko od područja koja udruga svojim djelovanjem pokriva (vidjeti sekcije ULUPUH-a). Uvjet za stjecanje statusa studenta-pripravnika je ispunjena online Pristupnica za studenta-pripravnika i dokaz o pohađanju odgovarajućeg studija (preslika indeksa ili potvrda referade studija ili akademije o pohađanju studija). Iznimno se za status studenta-pripravnika može prijaviti student druge visokoškolske ustanove no tada u Pristupnici treba navesti razloge zbog kojih se prijavljuje za članstvo u ULUPUH-u te priložiti fotografije 5 radova. Te prijave podliježu selekciji Umjetničkog savjeta ULUPUH-a.

OPĆI UVJETI ZA REDOVNO ČLANSTVO U ULUPUH-u (vrijede za sve sekcije):
– završeni fakultet ili umjetnička akademija odgovarajućeg smjera; odnosno
– završena visoka ili viša škola odgovarajućeg smjera; odnosno
– završena srednja škola umjetničkog usmjerenja i najmanje dvije godine javnog umjetničkog djelovanja;
odnosno
– najmanje pet godina javnog umjetničkog djelovanja za sve ostale kandidate.

Kandidati za redovno članstvo u ULUPUH-u dužni su pri kandidaturi ispuniti online Pristupnicu za redovno članstvo u udruzi (https://form.jotform.com/ulupuh/pristupnica-za-redovno-clanstvo ) te u Galeriju ULUPUH, Ilica 13, Zagreb, dostaviti dokumentaciju o javnom umjetničkom djelovanju,  radove i ostale priloge koje propisuju pojedine ULUPUH-ove sekcije (vidjeti Kriterije za prijem). Predaju se originali radova, izuzev tamo gdje to nije moguće (arhitektura, restauracija, kazališna umjetnost, multimedija, veći objekti (skulpture, produkt dizajn). Svi se materijali izuzev Pristupnice dostavljaju u fizičkom obliku. Iznimka su radovi izvorno nastali u digitalnom mediju (video, animirani film i sl) koje kandidati trebaju učitati na web (Youtube, Vimeo), s poveznicom putem koje im žiri može pristupiti online. Podaci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se ocjenjivati isključivo na temelju dostavljenih radova i dokumentacije a u obzir će se uzeti i urednost i preglednost mape s dokumentacijom. Svi će se radovi i prateća dokumentacija po završetku postupka vratiti autorima.

Za sva dodatna pitanja ili nedoumice oko pripreme materijala kandidati se mogu obratiti upitom na ulupuh@gmail.com; tel. 01 4813 746 (od 20. do 28.7. te od 21. do 31.8. radnim danom od 10 do 13 sati).

Umjetnički savjeti ULUPUH-ovih sekcija razmatraju i ocjenjuju radove kandidata i svoje prijedloge upućuju na razmatranje Umjetničkom savjetu ULUPUH-a. Umjetnički savjet ULUPUH-a donosi odluku o prijemu ili odbijanju kandidata u članstvo ULUPUH-a, što potvrđuje Upravni odbor ULUPUH-a. Odluke se kandidatima ne obrazlažu. Kandidati koji nisu primljeni u članstvo mogu podnijeti žalbu na odluku jedino u slučaju ako smatraju da je povrijeđena procedura. Žalba se ne uzima u obzir ako se njome zadire u profesionalno mišljenje i kompetentnost rada Umjetničkog savjeta ULUPUH-a. Žalba se podnosi Upravnom odboru ULUPUH-a u roku 15 dana od dana primitka odluke. Upravni odbor će žalbu razmotriti na prvoj slijedećoj sjednici te odluku o istoj dostaviti kandidatu pismenim putem.

Kandidati za redovno članstvo participiraju u troškovima procedure prijema novih članova u ULUPUH,  u iznosu od 30 EUR. Participacija se ne vraća. Participacija se uplaćuje putem uplatnice ili internet bankarstva, na žiro račun ULUPUH-a kod Privredne banke, broj HR6223400091100165353. Pod Uplatitelj treba upisati ime i prezime kandidata, pod svrhu uplate: „Troškovi procedure prijema novih članova“, pod Model: HR00, a pod Poziv na broj – datum uplate (bez razmaka i interpunkcija). Uplatu treba izvršiti najkasnije do 1. rujna 2023. te ispisanu potvrdu o istoj treba priložiti prijavi. Prijave bez potvrde o plaćenoj participaciji neće se razmatrati.

 

Zaprimanje radova i prateće dokumentacije vršit će se u Galeriji ULUPUH-a, Ilica 13, Zagreb, u ponedjeljak 4. rujna 2023. od 11 do 13 sati. Ako se materijali šalju poštom ili dostavom, potrebno je dostavljaču naglasiti da dostava bude unutar navedenog termina (ne prije 11 i ne poslije 13 sati). Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Online pristupnice će se zaprimati do 1. rujna do 16 sati. 

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (www.ulupuh.hr) strukovna je udruga koja kontinuirano djeluje od 1950. godine i danas broji više od 1500 članova iz cijele Hrvatske. ULUPUH okuplja autore iz svih područja likovnih umjetnosti koja imaju određenu primjenu (uporabnu vrijednost): kazalište i film (scenografija, kostimografija, oblikovanje svjetla), arhitektura, hortikultura, fotografija, karikatura, ilustracija, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo, industrijski dizajn, oblikovanje odijevanja, tekstilno stvaralaštvo, grafički dizajn i vizualne komunikacije, primijenjeno kiparstvo, oblikovanje plemenitih kovina, restauracija, umjetnost multimedije i intermedije i sl. U okviru ULUPUH-a djeluje i Studijska sekcija, čiji članovi su istaknuti likovni kritičari i teoretičari vizualnih umjetnosti te kustosi koji djeluju institucionalno ili samostalno (free-lance). Izložbeni dio aktivnosti udruge u najvećoj se mjeri odvija u dvije matične galerije udruženja, koje djeluju u središtu Zagreba: u Galeriji ULUPUH u Ilici 13 / 1.kat  (veći dio izložbenog programa) i u Galeriji Permanenta u Preradovićevoj 44/1 (manji dio programa). Tu se kroz godinu, unutar u prosjeku 20-tak izložbi, predstavljaju različite generacije autora, od studenata do doajena struke kojima se, u mjeri u kojoj to prostori galerija omogućuju, organiziraju sintezni retrospektivni pregledi životnog opusa ili bar njegova najreprezentativnijeg dijela. Veće projekte udruga realizira u partnerstvu s drugim galerijama i izložbenim prostorima u Zagrebu (Muzej Mimara, Lauba, Gliptoteka HAZU i dr.), kao i u drugim gradovima u Hrvatskoj i izvan nje. Među velike ULUPUH-ove projekte s najduljom tradicijom ubrajaju se ZGRAF – Međunarodna izložba grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, te Zagrebački salon, nacionalna smotra suvremene umjetnosti, svake tri godine posvećena primijenjenim umjetnostima i dizajnu.

 

Ciljevi ULUPUH-a su:

 • razvijanje i stimuliranje hrvatske primijenjene umjetnosti i dizajna;
 • unapređivanje i zaštita slobode likovnog stvaralaštva i primjereno valoriziranje hrvatske primijenjene umjetnosti i dizajna;
 • zaštita djela primijenjenih umjetnosti i dizajna i autorskih prava svojih članova;
 • osiguranje trajnog utjecaja u oblikovanju kulturne politike u Hrvatskoj;
 • zaštita profesionalnog digniteta i unaprjeđivanje položaja umjetničkih profesija i njihovih nositelja u Hrvatskom društvu
 • unapređenje suradnje s ostalim udruženjima umjetnika u Hrvatskoj i inozemstvu, a posebno zaštita slobode umjetničkog stvaranja, autorskih prava, zaštita moralnog i kreativnog integriteta umjetnika te socijalna zaštita umjetnika.

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi ULUPUH-a su:

 • sudjelovanje u pripremama zakonskih i drugih propisa značajnih za likovno stvaralaštvo primijenjenih umjetnosti i dizajna;
 • organiziranje javnih nastupa, izložbi i drugih projekata iz područja primijenjenih umjetnosti i dizajna;
 • organiziranje izdavačke, edukativne, izložbene i uslužne djelatnosti
 • poticanje međunarodnih likovnih aktivnosti u zemlji i nastupanja svojih članova u inozemstvu
 • osnivanje i dodjeljivanje nagrada kao poticaj likovnom stvaralaštvu i javnoj afirmaciji djela primijenjenih umjetnosti i dizajna
 • prikupljanje i sistematiziranje podataka o umjetničkom djelovanju članova.

 

Redovni članovi ULUPUH-a

Stupanjem u ULUPUH redovni članovi stječu:

–       pravo na porezne olakšice za autorska umjetnička djela u skladu sa Zakonom;

–       pravo na ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika);

–       pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi;

 • pravo predstavljanja na internetskim i FB stranicama ULUPUH-a;
 • pravo na izdavanje certifikata pri prodaji umjetničkih radova;
 • pravo na preporuke za mirovinske dodatke;
 • pravo na preporuke za dobivanje radnih prostora/ateljea ili rezidencijalnih programa;
 • člansku iskaznicu ULUPUH-a kojom se stječe pravo na besplatan ulaz u galerijske prostore u Hrvatskoj i inozemstvu (odluka u nadležnosti galerija).

Pored toga stječu prava i obaveze spram udruge:

 • aktivno sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
 • predlagati, birati i biti birani u tijela ULUPUH-a;
 • ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
 • štititi ugled ULUPUH-a;
 • čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze;
 • štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
 • djelovati u cilju promocije svoje profesije i ULUPUH-a
 • biti informirani o svim akcijama i djelovanjima ULUPUH-a;
 • redovito plaćati godišnju članarinu (40,00 EUR);
 • sudjelovati u radu sekcija;
 • posjedovati člansku iskaznicu ULUPUH-a ili udruženja u koja je učlanjen ULUPUH;
 • redovito obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju.

Upute i rokovi za prijavu dostupni su u OVDJE.

Studenti-pripravnici u ULUPUH-u

Studenti pripravnici u udruzi imaju prava i obaveze spram udruge kako slijedi:

 • sudjelovati u internim natječajima i/ili natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi;
 • sudjelovati u radu sekcija;
 • biti predstavljeni na Internet stranici ULUPUH-a imenom prezimenom i pripadajućim studijem, u kategoriji studenta-pripravnika u ULUPUH-u
 • biti informirani o aktivnostima ULUPUH-a;
 • obavještavati ULUPUH o svom umjetničkom djelovanju;
 • jednom godišnje Tajništvu ULUPUH-a dostaviti dokaz o studentskom statusu (presliku indeksa s redovno upisanom godinom ili potvrdu referade o studentskom statusu ili završenom preddiplomskom ili diplomskom studiju);
 • štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
 • djelovati u cilju promocije svoje struke i ULUPUH-a

Studenti-pripravnici ne plaćaju članarinu nego jednokratnu naknadu za administrativne troškove pristupanja udruzi i vođenje evidencije na Internet stranici ULUPUH-a. Naknada studenta-pripravnika iznosi 15,00 EUR i potrebno ju je uplatiti unutar mjesec dana od datuma pristupanja udruzi.

Ovaj je natječaj dozvoljeno umnožavati ili proslijediti potencijalno zainteresiranim kandidatima za redovno članstvo, kao i studentima.