Natječaj za prijem novih članova – rok 6. rujan

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

 raspisuje:

NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U SEKCIJE:

Sekcija za arhitekturu
Sekcija za fotografiju
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije
Sekcija za produkt dizajn
Sekcija za kazališnu i filmsku umjetnost
Sekcija za keramiku, porculan i staklo
Sekcija za kiparstvo
Sekcija za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa
Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka
Sekcija za oblikovanje odijevanja
Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita
Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela
Sekcija za tekstilno stvaralaštvo
Sekcija za vrtnu i pejzažnu arhitekturu
Studijska sekcija
Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo
Sekcija za multimediju i intermediju

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti strukovna je udruga koja okuplja članove iz cijele Hrvatske, iz svih područja vizualnih umjetnosti koja imaju određenu primjenu (uporabnu vrijednost).ULUPUH je nevladina, neprofitna strukovna organizacija osnovana 1886. godine kao Društvo za umjetnost i obrt, da bi se 1950. godine registrirala kao samostalno udruženje pod nazivom Udruženje likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti “Andrija Buvina”. Godine 1966. udruga mijenja ime u Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske – ULUPUH. Od 1998. godine udruga je registrirana kao Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH.

Članom ULUPUH-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut ULUPUH-a i zadovoljava propisane kriterije za jednu od kategorija članstva: redovni član ili student-pripravnik. Od 8. studenog 2018. godine, naime, temeljem odluke Skupštine ULUPUH-a uz redovno članstvo ustanovljena je nova kategorija članstva u ULUPUH-u: kategorija studenta-pripravnika u ULUPUH-u.

 

OPĆI UVJETI ZA REDOVNO ČLANSTVO U ULUPUH-u (vrijede za sve sekcije):

– završeni fakultet ili umjetnička akademija odgovarajućeg smjera; odnosno

– završena visoka ili viša škola odgovarajućeg smjera; odnosno

– završena srednja škola umjetničkog usmjerenja i najmanje dvije godine javnog umjetničkog djelovanja; odnosno

– najmanje pet godina javnog umjetničkog djelovanja za sve ostale kandidate.

Kriteriji za prijem u ULUPUH po sekcijama.

Redovnim članom ULUPUH-a može postati svaki autor koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti i dizajna, uz posebne stručno-tehničke i opće uvjete koje propisuje svaka ULUPUH-ova sekcija posebno (vidjeti Kriterije za prijem). Redovnim članom udruge iznimno može postati i autor koji nije državljanin RH, ali je profesionalno vezan uz RH i svojim radom doprinosi razvoju primijenjenih umjetnosti i dizajna u Hrvatskoj.

Studentom-pripravnikom u ULUPUH-u može postati student visokoškolske ustanove (fakulteta, akademije) koja obrazuje za neko od područja koja udruga svojim djelovanjem pokriva (vidjeti sekcije ULUPUH-a). Uvjet za stjecanje statusa studenta-pripravnika je ispunjena online Pristupnica za studenta-pripravnika i dokaz o pohađanju odgovarajućeg studija (preslika indeksa ili potvrda referade studija ili akademije o pohađanju studija). Iznimno se za status studenta-pripravnika može prijaviti student druge visokoškolske ustanove no tada u Pristupnici treba navesti razloge zbog kojih se prijavljuje za članstvo u ULUPUH-u te priložiti fotografije 5 radova. Te prijave podliježu selekciji Umjetničkog savjeta ULUPUH-a.

Kandidati za redovno članstvo u ULUPUH-u dužni su pri kandidaturi ispuniti online Pristupnicu za redovno članstvo u udruzi (https://form.jotform.co/ulupuh/pristupnica-za-redovno-clanstvo  ) te uz prijavnicu dostaviti dokumentaciju o javnom umjetničkom djelovanju,  fotografije radova i ostale priloge koje propisuju pojedine ULUPUH-ove sekcije (vidjeti Kriterije za prijem). Svi se materijali dostavljaju u online obliku. Portfolio prijavljenih radova potrebno je poslati u pdf formatu, do veličine 50 MB. Radovi, izvorno nastali u digitalnom mediju (video, animirani film i sl) kandidati trebaju učitati na web (Youtube, Vimeo), s poveznicom putem koje im žiri može pristupiti online. Podaci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se ocjenjivati isključivo na temelju dostavljenih fotografija/videa radova i dokumentacije.

Zbog situacije izuzetno otežanih mogućnosti djelovanja u kulturi i umjetnosti u ovim teškim vremenima epidemije odlučeno je da  kandidati za redovno članstvo participiraju u troškovima procedure prijema novih članova u ULUPUH  u smanjenom iznosu plaćanja participacije, u iznosu od 250,00 kn. Participacija se ne vraća. Participacija se uplaćuje putem uplatnice ili internet bankarstva, na žiro račun ULUPUH-a kod Privredne banke, broj HR6223400091100165353. Pod Uplatitelj treba upisati ime i prezime kandidata, pod svrhu uplate: „Troškovi procedure prijema novih članova“, pod Model: HR00, a pod Poziv na broj – datum uplate (bez razmaka i interpunkcija). Uplatu treba izvršiti najkasnije do 1. rujna 2021. te ispisanu potvrdu o istoj treba priložiti prijavi. Prijave bez potvrde o plaćenoj participaciji neće se razmatrati.

 

Online prijave će se zaprimati do 6. rujna (ponedjeljak) do ponoći.  Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za sva dodatna pitanja ili nedoumice oko pripreme materijala kandidati se mogu obratiti upitom na ulupuh@gmail.com

 

Umjetnički savjeti ULUPUH-ovih sekcija razmatraju i ocjenjuju radove kandidata i svoje prijedloge upućuju na razmatranje Umjetničkom savjetu ULUPUH-a. Umjetnički savjet ULUPUH-a donosi odluku o prijemu ili odbijanju kandidata u članstvo ULUPUH-a, što potvrđuje Upravni odbor ULUPUH-a. Odluke se kandidatima ne obrazlažu. Kandidati koji nisu primljeni u članstvo mogu podnijeti žalbu na odluku jedino u slučaju ako smatraju da je povrijeđena procedura. Žalba se ne uzima u obzir ako se njome zadire u profesionalno mišljenje i kompetentnost rada Umjetničkog savjeta ULUPUH-a. Žalba se podnosi Upravnom odboru ULUPUH-a u roku 15 dana od dana primitka odluke. Upravni odbor će žalbu razmotriti na prvoj slijedećoj sjednici te odluku o istoj dostaviti kandidatu pismenim putem.

Stupanjem u ULUPUH redovni članovi stječu:

 • pravo na porezne olakšice za autorska umjetnička djela u skladu sa Zakonom;
 • pravo na ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika);
 • pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi;
 • pravo predstavljanja na internetskim i FB stranicama ULUPUH-a;
 • pravo na izdavanje certifikata pri prodaji umjetničkih radova;
 • pravo na preporuke za mirovinske dodatke;
 • pravo na preporuke za dobivanje radnih prostora/ateljea ili rezidencijalnih programa;
 • člansku iskaznicu ULUPUH-a kojom se stječe pravo na besplatan ulaz u galerijske prostore u Hrvatskoj i inozemstvu (odluka u nadležnosti galerija).

Pored toga stječu prava i obaveze spram udruge:

 • aktivno sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
 • predlagati, birati i biti birani u tijela ULUPUH-a;
 • ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
 • štititi ugled ULUPUH-a;
 • čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze;
 • štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
 • djelovati u cilju promocije svoje profesije i ULUPUH-a
 • biti informirani o svim akcijama i djelovanjima ULUPUH-a;
 • redovito plaćati godišnju članarinu (250,00 kn);
 • sudjelovati u radu sekcija;
 • posjedovati člansku iskaznicu ULUPUH-a ili udruženja u koja je učlanjen ULUPUH;
 • redovito obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju.

Upute i rokovi za prijavu za redovno članstvo u ULUPUH-u.

Ovaj je natječaj dozvoljeno umnožavati ili proslijediti potencijalno zainteresiranim kandidatima za redovno članstvo, kao i studentima.