Lana Kekez Kelava

E-mail: lanakekez@yahoo.com

Diplomira 2009. na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu, usmjerenje štafelajne slike i polikromirano drvo. Od 2009. radi kao slobodni stručnjak u samostalnoj praksi. 2017. osniva Art Lab, obrt za konzervaciju-restauraciju. Posjeduje stručno zvanje višeg konzervatora-restauratora za uže specijalnosti slike na različitim nosiocima i polikromirana drvena skulptura, kao i dopuštenja Ministarstva kulture i medija RH za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za iste uže specijalnosti. U svom stručnom djelovanju vodi  konzervatorsko-restauratorske zahvate na brojnim štafelajnim slikama i polikromiranom drvu (u suvoditeljstvu s obrtima za konzervaciju-restauraciju Instauro i Kontrart). Od 2009. je angažirana kao vanjski suradnik na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, na kolegijima Slikarska tehnologija, Konzervacija-restauracija štafelajnog slikarstva i polikromiranog drva te Osnove zakonodavsta i menadžmenta u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti. 2021. stječe zvanje docenta u području umjetnosti. Održava teorijsku i praktičnu nastavu, mentorira magistarske stručne radove te  zajedno s kolegama organizira i vodi terensku nastavu, stručne skupove i radionice. Sudjelovanjem u organizaciji gostovanja domaćih i inozemnih stručnjaka aktivno radi na  diseminaciji znanja među studentima i kolegama u struci. Kontinuirano usavršava znanja i vještine  sudjelovanjem na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Svoje djelovanje u struci predstavlja kroz  stručne i znanstvene radove, javna izlaganja i poster prezentacije.