Kristina Gabelić Krivec

Telefon: (091) 727-0491
E-mail: krkrivec@gmail.com

Kristina Krivec rođena je 25. lipnja 1987. u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju Školu likovnih umjetnosti. Diplomirala je 2011. godine na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu, specijalističko usmjerenje štafelajne slike i polikromirano drvo, čime je stekla zvanje magistra konzervacije i restauracije. 2011. godine angažirana je kao vanjski suradnik na Odsjeku za zidno slikarstvo i mozaik Hrvatskog restauratorskog zavoda – Restauratorskog odjela u Splitu, na projektu obnove oslika na stropu palače Bajamonti-Dešković u Splitu. U 2011. i 2012. godini sudjelovala je u programu stručnog osposobljavanja za rad na Odsjeku za štafelajno slikarstvo Hrvatskog restauratorskog zavoda – Restauratorskog odjela u Splitu. Od 2011. radi i kao slobodni stručnjak u samostalnoj praksi. 2012. godine postaje članica Hrvatskog restauratorskog društva, a 2015. godine i Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU). 2016. godine postaje članica Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH). 2017. godine osniva Instauro, obrt za konzervaciju-restauraciju. Posjeduje stručno zvanje konzervatorarestauratora, kao i dopuštenja Ministarstva kulture i medija RH za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (slike na različitim nosiocima i polikromirana drvena skulptura). U svom stručnom djelovanju vodi konzervatorsko-restauratorske zahvate na brojnim štafelajnim slikama i polikromiranom drvu (u suvoditeljstvu s obrtima za konzervaciju-restauraciju Art Lab i Kontrart). Kontinuirano prati aktualna dostignuća u struci i primjenu istih u svakodnevnoj praksi, te sudjeluje u stručnim skupovima i predavanjima u zemlji.