Letilović Ivana

gsm: +385 98 978 6793
e-mail: letilovicivana@gmail.com

Diplomirala je konzervaciju-restauraciju na UMAS-u u Splitu, te magistrirala restauraciju na ALUO u Ljubljani. Polagala je stručni ispit čime postaje licencirani konzervator-restaurator, nakon čega stječe i zvanje viši konzervator-restaurator. Bavi se konzervacijom i restauracijom drvene polikromirane skulpture i slika na različitim nosiocima. Vlasnica je obrta za restauraciju, NeoRestaura. Koautor je dviju izložbi, “Konzervatorsko-restauratorski zahvat oltara sv. Križa u crkvi sv. Dominika“, Galerija Vinka Draganje, Split 2013. i “Obnova sv. Ivana“, Muzej općine Jelsa, Jelsa 2016.

Kratak popis najznačajnjih kulturnih dobara na kojima je radila konzervatorskorestauratorske zahvate, samostalno ili kao suradnik:
– Oltar Gospe od Karmela, 17. st., crkva Tvrđava, Vrboska, otok Hvar
– Oltar sv. Križa, 18. st., crkva sv. Dominika u Splitu
– Pokretni inventar iz crkve sv. Ivana Krstitelja, 18.–19.st., crkva sv. Ivana
Krstitelja, Jelsa
– Skulpture “Anđeli svirači“, Antonio Pori, 17. st., crkva sv. Lovre,
Vrboska,otok Hvar
– Gotičko raspelo autora Jurja Petrovića, 15. st., katedrala sv. Jakova,
Šibenik
– Gotički grednjak, Bosanska 4. Split, Grad Split
– Gotički grednjak, Palača Ismaeli Gabrielis (Muzej Grada Korčule), Grad
Korčula
– Dvije oltarne slike Antonija Grapinellija “Bogorodica od Presvetog
Ružarija sa sv. Dominikom i sv. Katarinom Sijenskom” i “Prikazanje u
hramu“, 18.st.,venecijansko slikarstvo, župna crkva sv. Jurja, Drvenik
Veliki
– Ikona “sv. Spiridon”, 18. st., župna crkva sv. Jurja, Drvenik Veliki
– Slika “Bogorodica s djetetom, presvetim trojstvom i svecima“, F. Naldi,
1769., kasni barok, Župna crkva Presvetog trojstva, Slivno